پارک فناوری پردیس

جهت کسب اطلاعات و آشنائی به لینک  پارک فناوری پردیس  مراجعه فرمائید.