تسهیلات مالی ویژه

 

  • جلسات مذاکره تجاری داخلی خارجی
  • تسهیلات مالی صادرات و انتقال فناوری
  • تسهیلات مالی خرید و مشارکت در اختراعات
  • تسهیلات لیزینگ برای خرید محصولات دانش‌بنیان